Verenigingsfokreglement (VFR)

Verenigingsfokreglement
Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland

 

 

 

Perro de Agua Español

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Perro de Agua Español (Spaanse Waterhond FCI nr.336) zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de bijzondere algemene ledenvergadering van de vereniging op 6 maart 2022. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Spaanse waterhond Rasvereniging Nederland.

1.3 Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6 Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Fokverboden Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

2.2. Herhaalcombinaties Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 13 maanden zijn.

2.4 Aantal dekkingen De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 60 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide reuen Uitgesloten van de fokkerij zijn cryptorchide of monorchide reuen.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen) Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS

(Artikel VIII.1 KR)

3.1. Minimale leeftijd teef bij eerste nest Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

3.2. Maximale leeftijd bij eerste nest Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Maximale leeftijd teef bij laatste nest Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Maximaal aantal nesten Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Termijn tussen nesten Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

– Heupdysplasie (HD)
– Oogafwijkingen. Het ECVO oogonderzoek mag niet ouder zijn dan 24 maanden.

4.3. Aanbevolen screeningsonderzoek Prcd-PRA, DM en NAD via dna onderzoek.

4.4. Aandoeningen: Met honden die lijden aan één of meer van de onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
HD met een andere combinatie dan: A/A, A/B, A/C
Een afwijking nav het ECVO onderzoek.

4.5. Diskwalificerende fouten:
Agressief of schuw karakter
Honden, die duidelijke lichamelijke abnormaliteiten of gedragsstoornissen vertonen. NB: Reuen dienen twee normaal uitziende testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Werkgeschiktheidtest Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1 Ontwormen en enten De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2 Aflevering pups De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Slotbepaling Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Overgangsbepaling Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10. INWERKINGTREDING

10.1 Inwerkingtreding Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Spaanse Waterhond Rasvereniging Nederland

Op zondag 6 maart 2022

De voorzitter (R.O. Karsijns), De Secretaris (J.A.M. Zuure)